BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA)

HVA ER BPA?

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) - ditt liv, dine valg!

BPA er et offentlig velferdstilbud som ble rettighetsfestet i Januar 2015. BPA skal bidra til likeverd, likestilling og samfunnsdeltakelse for personer med funksjonsnedsettelse og behov for bistand. BPA kan benyttes som enkeltstående tilbud eller i tillegg til offentlig omsorgstilbud. 


BPA gir mulighet for personer med ulike funksjonsnedsettelser til yrkesdeltakelse, utdanning, et aktivt og selvstendig liv. 


Dette innebærer at assistanseberettigede får bistand til å utføre personlige og praktiske gjøremål. 


Assistanseberettigede (vedtakseier) er arbeidsleder dvs. arbeidsleder vil være ansvarlig og lede den daglige driften ovenfor sine assistenter. For de som ikke kan lede og drifte hele eller deler av sin BPA-ordning foreligger det mulighet for stedfortredende arbeidsleder. 


Uavhengig av arbeidsleder eller stedfortredende arbeidsleder vektlegges brukerstyring og medbestemmelsesrett som innebærer hvilke arbeidsoppgaver som skal utføres, hvor og når assistanse skal gis. Dette betyr videre at arbeidsleder velger ut og bestemmer hvem som skal ansettes og utføre assistansen. Det presiseres her at BPA-ordningen skal driftes etter gjeldene forskrifter, regler og lovverk. 


MACHRI følger idelogien Independent Living, 

hvor personer med ulike funksjonsnedsettelser skal kunne gjøre egne valg på lik linje som alle andre. HVEM KAN FÅ BPA?

I hovedsak foreligger det 3 krav for å få innvilget Brukerstyrt personlig assistanse (BPA):

 • Behov for assistanse på minst 32 timer pr uke
 • Langvarig assistanse behov
 • Alder lavere enn 67 år


Allikevel finnes det unntak fra kravene. Alle har rett til å søke om BPA selvom de ikke oppfyller overnevnte krav, og det er kommunen som innvilger BPA-vedtak. Erfaringsmessig ser vi at flere med unntak fra kravene får innvilget BPA. 


BPA kan benyttes som en kombinasjonsløsning med andre kommunale enkelttjenester eller om du bor på institusjon. Eksempelvis kan det nevnes at vedtakstimer er innvilget ned til 15 timer pr uke. Dvs. at kommunen innvilger BPA-vedtak utover de ordinære kravene så lenge det anses som hensiktsmessig å tilby.


Kommunen skiller mellom den generelle bistanden som faller under helse- og omsorgstjensesten eller BPA. Dette innebærer at hver enkel kommune/bydel vurderer og innvilger utifra hvilke type bistand og hvor mange BPA-vedtakstimer som eventuelt skal innvilges.


HVORDAN FÅ BPA?

Du må søke din kommune eller bydel. I de fleste kommunene er det helse- og omsrogstjensten som vurderer ditt assistansebehov og skal sammen med deg avgjøre om BPA er riktig for deg. Vær oppmerksom på at flere kommuner og bydeler har egne tildelings- eller bestillingskontor.


På kommunens hjemmeside finner du mer infromasjon om hvordan du søker. Finner du ikke den informasjonen ta kontakt med kommunen eller oss i MACHRI. 


Et tips før du søker er å kartlegge ditt behov og innhente den dokumentasjonen som kan legges ved til din søknad. Dette er:

 • Oversikt over hvilke arbeidsoppgaver du trenger assistanse til
 • Innhente erklæringene og uttalelser fra lege, spesialister mm. som beskriver dine helseutfordringer i hverdagen


Husk å være tydlig og detaljert når du lager oversikt over assistansebehov du har!


Søknaden bør inneha: 

 • Kontaktinformasjon
  • navn, alder, sivilstatus, arbeidssituasjon
 • Beskriv din funksjonsnedsettelse
 • Beskriv hvorfor du søker BPA
  • Til hvilke oppgaver og aktiviter du har behov for assistanse
  • Når du trenger bistand (daglig, ukentlig, månedlig)
  • Estimer hvor mye tid du trenger assistanse
 • Beskriv hvorfor du anser BPA som den beste løsningen til dine utfordinger
 • Beskriv hvordan du vil drifte og lede din egen ordning for å påse at BPA-ordningen driftes på en sunn og sikker måte
  • Du vil tilegne deg kunnskap ved å delta på kurs og opplæring som arbeidsleder
  • Husk å nevn og oppgi en eventuelt stedfortredende arbeidsleder


Når søknaden er sendt til kommunen skal du motta en skriftlig avgjørelse, enten om du får invilget eller et eventuelt avslag om BPA.

Mottar du avslag på søknaden din har du rett til en skriftlig begrunnelse i enkeltvedtak.


Klage

Er det slik at du mener at begrunnelsen på avslag er uriktig, har du rett til å klage. Husk å overhold klagefristen som er oppgitt i vedtaket. Klagen skal sendes til kommune/bydel som skal vurdere søknaden på ny. Føler du at du fremdeles ikke når frem og kommunen ikke tar klagen tilfølge, har du rett til å be kommunen sende saken videre for behandling hos fylkesmann - endelig avgjørelse.


Ta gjerne kontakt med oss i MACHRI om du har spørsmål eller ønsker bistand med søknad/klage.